Dětská a rodinná terapie

Terapie pomáhá dětem, které jsou úzkostné, čelí náročné životní situaci (šikana, rozvod rodičů, úmrtí v rodině, změna školy), mají problémy v chování, nízké sebevědomí nebo špatně snášejí zátěž. S dětmi řeším také potíže spojené se sebepoškozováním, závislostmi, poruchami příjmu potravy i jiné. Dospívající mohou mít potřebu v terapii hovořit o tématech souvisejících se vztahy nebo sexualitou. 

Služba není hrazena zdravotní pojišťovnou.

Co vás může zajímat

 1. S jak starými dětmi pracujete?
  Obvykle s dětmi, které dosáhly alespoň 3 let věku. Existují ale i výjimky.
 2. Jak dlouho budeme muset na terapii docházet?
  U malých dětí je zpočátku nutný týdenní interval setkání po alespoň 10 schůzek. Frekvence a délka docházky je individuální, každému dítěti vyhovuje jiná intenzita terapie. Záleží na tom, zda řešíte jednorázový problém, nebo zda dítě čelí dlouhodobé psychické zátěži. V terapii se každopádně dítě učí novým věcem, je tedy potřeba poskytnout mu důvěru, dostatek času a trpělivě čekat, než se dostaví první výsledky, které jsou viditelné i navenek.
 3. Jakým způsobem pracujete?
  Se staršími dětmi a dospívajícími formou terapeutického rozhovoru, ke slovu mohou přijít podle situace i různé pomůcky, pracovní listy nebo relaxační metody. Možný, i když ne pro každého vhodný, je i online formát terapie. Při práci s malými dětmi využívám herní terapii. Hra je jazykem, prostřednictvím kterého dítě spontánně vyjadřuje, co mu jde hlavou nebo co prožívá. V herně může své emoce poznávat a bezpečně ventilovat, prostřednictvím hry nanečisto zkoušet, na co by si v běžném životě netrouflo, dělat chyby, poučit se z nich a napravit je, aniž by to jakkoliv ohrožovalo samotné dítě nebo jeho okolí. Prožitek získaný ve hře je reálný, proto má sílu měnit chování dítěte v reálném životě.
 4. Poskytujete také poradenství rodičům?
  S rodiči se zpravidla setkávám samostatně na úplném počátku terapie. Aby mě uvedli do situace, abychom se seznámili a abychom se domluvili na dalším postupu. V průběhu terapie zůstávám s rodiči v kontaktu. Rodiče (nebo další příbuzní) mohou také samostatně využít odborného poradenství. Takové řešení doporučuji především v situaci, kdy se samotným dítětem pracovat nelze (například z důvodu nízkého věku, dlouhodobé hospitalizace nebo v situaci, kdy by pro něj přímá účast na terapii mohla být ohrožující, třeba kvůli konfliktům v rodině). Nebo když dítě na terapii z jakéhokoliv důvodu chodit nechce.
 5. Musí s terapií souhlasit oba rodiče?
  To je nejtěžší otázka celého oboru, kterou s každým důkladně probírám předtím, než proběhne první setkání s dítětem. Obvykle se podaří smysl terapie oběma rodičům vysvětlit, proto posléze nemají důvod s ní nesouhlasit. Pokud by však jeden z rodičů byl proti, nemohu s dítětem pracovat. Nelze jej vystavovat konfliktu s některým z rodičů, ohrožovalo by to ještě více jeho psychickou pohodu, taková terapie z principu věci nemůže být efektivní. V případě, kdy dítě podporu nezbytně potřebuje, přestože jeden z rodičů s terapií nesouhlasí, řeším situaci individuálně - zpravidla prostřednictvím poradenské podpory, kterou poskytuji spolupracujícímu rodiči.
 6. Jak probíhá rodinná terapie?
  Někdy se situace vyvine tak, že je užitečné, když se v poradně sejde více členů rodiny a problematická témata probíráme společně. V takovém případě mám především roli prostředníka, moderátora diskuse, který zajišťuje, aby každý měl prostor se vyjádřit, aby si všichni vzájemně co nejlépe rozuměli a aby byla zachována atmosféra bezpečí a vzájemné důvěry.
 7. Kdy “už” přijít?
  Nečekejte a pokud máte jakoukoliv pochybnost, kontaktujte mě. Čím dříve problém začnete řešit, tím snáz a rychleji to půjde.
 8. Potřebuji doporučení praktického lékaře?
  Ne, žádné doporučení nepotřebujete. V případě, že se objeví nutnost spolupráce s dalšími odborníky (např. klinickým psychologem, praktickým lékařem, dětským neurologem, psychiatrem nebo sexuologem), budu vás o tom ihned informovat.
 9. Kolik to stojí?
  Konzultace nejsou hrazeny zdravotní pojišťovnou. Platit lze hotově nebo na účet, hradí se každá konzultace zvlášť.
 10. Úvodní samostatné setkání s rodiči (70 min) 1800 Kč
  Individuální konzultace (45-50 min.) 1500 Kč
  Rodinná konzultace (70 min.) 1500 - 2000 Kč
  Zpráva o průběhu terapie (A4) 2500 Kč
 11. Co byste ještě měli vědět?
  Úvodní setkání slouží ke zmapování situace a domluvě na dalším postupu.Délka konzultace s dětským klientem se řídí jeho možnostmi, ne každé dítě udrží pozornost 50 minut, délka konzultace může kolísat i v závislosti na tom, jak dlouho trvá proces ukončování setkání, který je nedílnou součástí terapie. Herní terapie je vhodná u dětí předškolního a mladšího školního věku, kterým, vzhledem k fázi rozvoje psychiky, vyhovuje prožitková forma práce více, než “povídání o problému”. Terapii s dětmi realizuji pouze v pravidelných, předem domluvených intervalech.Při zrušení domluvené konzultace méně než týden předem účtuji storno poplatek ve výši 100% bez ohledu na důvod absence. V případě nemoci nabízím možnost online schůzky s dítětem nebo poradenské konzultace s rodiči.

  Zprávu o průběhu terapie zpracuji v odůvodněných případech na vyžádání, a to do dvou týdnů. Nenahrazuje soudně-znalecký posudek. Nevěnuji se psychodiagnostice, nevstupuji do probíhajících soudních sporů týkajících se péče o dítě, vyjma situací, kdy je mi zákonem uložena povinnost reagovat (tj. na základě oficiální žádosti orgánu sociálně-právní ochrany dítěte o mé vyjádření). Oba rodiče (resp. zákonní zástupci) pak mají právo být seznámeni se zněním zprávy předkládané OSPOD.

  Také vůči dětským klientům jsem vázána mlčenlivostí. Pouze při podezření na spáchání trestného činu na dítěti musím naplnit ze zákona vyplývající oznamovací povinnost.

Chcete se objednat?

Neváhejte! Termíny konzultací si můžete rezervovat online.